Hoe werkt het?

In een gemeenschappelijk archeologisch onderzoek zullen we een reeks kleine proefputjes graven op verschillende locaties in en om het dorp. Aan de hand van het vondstmateriaal dat wordt verzameld, kunnen we ons een eerste beeld vormen van de plaats en omvang van bewoning op verschillende momenten in de tijd.


Burgerwetenschap

Inwoners doen samen met professionele archeologen onderzoek naar hun dorp

Opzet van het onderzoek

Van vooronderzoek tot eindrapport

Impressie

Verslag van de Bosworth Links Dig (UK)

Burgerwetenschap

CARE is een gemeenschapsarcheologie project. Hierin werken inwoners en archeologen nauw samen in het onderzoek naar de geschiedenis van hun dorp.

Doel hiervan is mensen te deel te maken van het onderzoek naar de geschiedenis van hun eigen woonplaats samen met hun buurtgenoten en daarmee de gemeenschapszin te versterken.

Tegelijkertijd biedt het mogelijkheden informatie te verzamelen op plekken die normaal niet toegankelijk zijn voor onderzoek, maar onmisbaar voor de studie naar de ontwikkeling van onze dorpen.


10 principes

van de

burgerwetenschap

Het CARE project volgt de tien principes van de burgerwetenschap zoals deze zijn opgesteld door de European Citizen Science Association (ECSA):

  1. Actief betrekken

Burgerwetenschappelijke projecten betrekken burgers actief bij wetenschappelijk onderzoek dat nieuwe kennis of inzichten oplevert.

3 Wederzijdse voordelen

Zowel professionele wetenschappers als de burgerwetenschappers hebben baat bij hun deelname.

2 Echt onderzoek

Burgerwetenschappelijke projecten leiden tot een écht wetenschappelijk resultaat.

4 Deelname in verschillende fasen van het onderzoek

Burgerwetenschappers kunnen deelnemen aan verschillende fases van het wetenschappelijk onderzoek.

5 Terugkoppeling

Burgerwetenschappers krijgen feedback vanuit en over het project.

8 Erkenning

Burgerwetenschappers krijgen erkenning in de projectresultaten en publicaties.

6 Volwaardige aanpak

Burgerwetenschap wordt beschouwd als een onderzoeksaanpak zoals elke andere, met eigen mogelijkheden en beperkingen.

9 Evaluatie van het onderzoek

Burgerwetenschapsprogramma’s worden geëvalueerd op hun wetenschappelijke output, datakwaliteit, ervaring van de deelnemers en hun impact op maatschappij of beleid.

7 Open-acces data

Data van citizen-science projecten worden (zoveel mogelijk) openbaar ter beschikking gesteld en de resultaten in open-acces vorm gepubliceerd.

10 Volgens de regels

De projecten worden uitgevoerd in lijn met de geldende wetgeving en ethische regels.


Binnen het CARE-project vervullen lokale heemorganisaties en archeologische werkgroepen een belangrijke rol in de organisatie en coördinatie van het onderzoek in het eigen dorp en zijn vrijwilligers verantwoordelijk voor het verzamelen van de onderzoeksgegevens door het opgraven van de proefputjes. Professionele archeologen begeleiden dit project en borgen de wetenschappelijke kwaliteit ervan.

Opzet van het project

7 dorpen in Het Groene Woud (met elk 2 campagnes)


Vooronderzoek


Veldonderzoek

● Archeologie

● Sociologie


Uitwerking & Reportage


Synthese

Deelnemende dorpen

Best

Een agglomeraat van verschillende woonkernen aan een doorgaande weg tussen een voormalig moerasgebied en uitgestrekte heidelandschap

Boxtel

Heerlijkheid met stedelijke aspiraties gelegen aan een knooppunt van doorgaande (water)wegen dat uitgroeide tot een forse marktplaats.

Esch

Klein lintvormig kerkdorp aan de Dommel met een geschiedenis die teruggaat tot de Romeinse tijd.

Gemonde

Een klein kerkdorp met een vroeg-middeleeuwse oorsprong omringd door een kleinschalig landbouwgebied.

Liempde

Gaaf agrarisch dorp, gelegen aan het Dommeldal te midden van de oude akkercomplexen

Oirschot

De oude hoofdplaats van het kwartier Kempenland in de Meierij van ‘s-Hertogenbosch. Een agrarisch dorp met een bestuurlijke en economische centrumfunctie.

Woensel

Middeleeuws kerkdorp dat in 1920 werd opgenomen in de industriestad Eindhoven en nu hiervan een buitenwijk vormt.

Impressie

In 2018 waren we te gast bij de Market Bosworth Society, een van onze Engelse projectpartners, toen deze puttenonderzoek uitvoerde in hun dorp. Deze geeft een goed beeld van hoe een dergelijk project er in de praktijk uit kan zien.


Veldwerk

1 Uitzetten van de putten

Op basis van vooronderzoek en beschikbaarheid van percelen worden verspreid door het dorp 1x1m vakken uitgezet. Deze zullen gedurende het weekeinde worden opgegraven.

2 Klaarzetten van het materiaal

In de vroege ochtend worden de gereedschappen en documentatiematerialen klaar gezet voor elk team om mee aan de slag te kunnen.

3 Startbijeenkomst

De deelnemers worden ontvangen in een centrale zaal (tevens uitvalsbasis gedurende het weekeinde) voor een inleidende presentatie, werk- en veiligheidsinstructies.

4 Opgraven van de proefputten

Een team van 3-4 personen graaft een proefputje (1x1m) op in lagen van 10 cm en legt hun bevindingen vast aan de hand van een documentatieformulier. Deelnemers graven (desgewenst) in eigen tuin of buurt.

5 Grond uitzeven

De vrijgekomen grond wordt zorgvuldig uitgezeefd op zoek naar dateerbaar vondstmateriaal (aardewerk, glas & metaal).

6 Ondersteuning in het veld

In het veld zijn professionele archeologen aanwezig om de opgravingen te begeleiden en te ondersteunen. Zij zijn beschikbaar voor vragen en aanvullende uitleg waar nodig.

7 Interviews

Gedurende de opgraving worden mensen uitgenodigd om te vertellen over hun vondsten en bevindingen.


Vondstverwerking

Net zo belangrijk als de opgravingen is de verwerking van het vondstmateriaal. Dit gebeurt parallel aan het veldwerk in de centrale ruimte.

8 Verzamelen vondstmateriaal

Terwijl het veld in volle gang is wordt binnen het vondstmateriaal verwerkt. Regelmatig worden verse vondsten naar het hoofdkwartier gebracht.

9 Wassen & splitsen

Binnen gebrachte vondsten worden geregistreerd en gewassen en zorgvuldig gescheiden per put en verzamellaag gedroogd.

10 Sorteren

Vondstmateriaal wordt gesorteerd naar materiaalsoort ingevoerd in een database en klaargemaakt voor de materiaal specialisten.

11 Determinatie

De gevonden stukken worden geïdentificeerd en waar mogelijk wordt de ouderdom ervan bepaald.

12 Ervaringen uitwisselen

Aan het einde van het weekeinde komen de deelnemers weer bij elkaar. Elk team verteld in het kort iets over hun ervaringen en bevindingen. Deze inzichten worden samengebracht in een presentatie van de eerste bevindingen.


Videoreportage

De Market Bosworth Society heeft een videoreportage gemaakt van hun onderzoeken. Dit geeft alvast een goede indruk van een indruk te geven van wat het project in gaat houden en hoe mensen hier op verschillende manieren in bij kunnen dragen.

Bosworth Links Dig 2017

Bosworth Links Dig 2018